Zadania ogólne:

 1. Wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka.
 2. Kształtowanie dbałości o własny rozwój fizyczny, zdrowie i higienę psychiczną.
 3. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań.
 4. Rozbudzanie twórczego myślenia i aktywności dziecka.
 5. Współpraca świetlicy z rodzicami, wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym.

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA W BRZOZÓWCE

 1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
 4. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu bez zgody  wychowawcy.
 6. Za zaginione telefony, MP3 i inne przedmioty przyniesione z domu, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
 8. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez Nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 9. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka (wpis w dzienniczku ucznia i wcześniejsze powiadomienie wychowawcy).
 10. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 11. Uczeń, którego zachowanie będzie zagrażało bezpieczeństwu własnemu lub innych uczestników świetlicy może - po uprzednim poinformowaniu rodziców - zostać skreślony z listy uczestników świetlicy .
 12. Wszyscy uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym są podopiecznymi świetlicy szkolnej i podlegają opiece nauczyciela świetlicy.
 13. Uczniowie dojeżdżający oczekują na lekcje oraz na powrót do domu w świetlicy szkolnej.
 14. Dzieci dojeżdżające autokarem szkolnym objęte opieką świetlicy szkolnej nie mogą wychodzić poza teren szkoły np. na zakupy, plac zabaw czy boisko - wyjątkiem będą uczniowie  posiadający  odpowiednią informację od rodziców, która będzie zawierała informację o wzięciu całkowitej odpowiedzialności za wyjście dziecka poza teren szkoły.